Algemene Ledenvergadering 24 juni 2021

Beste Leden,

Door alle corona maatregelen was het helaas niet mogelijk om in in maart 2021 een algemene leden vergadering te houden. Dit jaar vind onze ALV plaats op op 24 Juni 2021.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 juni 2021

Aanvang : 20.00 uur

Locatie: Johannes Hoeve Oostdorperweg 208 te Wassenaar

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 12 maart 2020 (zie www.koningin-emma.nl)
 4. Jaarverslagen:
 5. Verslag secretaris over het jaar 2020
 6. Verslag penningmeester over het jaar 2020
 7. Verslag van de kascommissie en installatie nieuwe kascontrolecommissie 2021
 8. Goedkeuring Jaarrekening 2020 en decharge bestuur over 2020
 9. Goedkeuring begroting 2021
 10. Vaststelling contributie 2021
 11. Stand van zaken en besluit inzake dr. Mansveltkade
 12. Benoeming nieuwe bestuursleden en leden activiteitencommissie
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

  Ik hoop jullie allemaal te zien op onze ALV.

John Paul Didden