ALV

Tenminste éénmaal per jaar zal in het eerste half jaar op een door het bestuur te bepalen plaats en datum een algemene ledenvergadering worden gehouden, en voorts zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht. De bijeenroeping gebeurt door een schriftelijke oproep aan de leden.

Lees hier de notulen van de ALV en jaarverslagen van de secretaris.